Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 12 Grudzień 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Informacje \ Informacja w sprawie skarg i wniosków

Informacja

w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Lipnie

 
Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie na podstawie pzepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2015. 133/ sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną podległej mu jednostki organizacyjnej osobiście, a wobec kuratorskiej służby sądowej
- za pośrednictwem kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej.
 
W ramach tego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd.
 
Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych /Dz. U. z 2012 r., poz. 524/.
 
 Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg
 w następujący sposób:
  • organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu;
  • skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu;
  • skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
 Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie przyjmuje interesantów w sprawie skarg
 i wniosków w każdy wtorek w godz. od 09:00 – 15:00, pok. 211.
 
PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
W SĄDZIE REJONOWYM W LIPNIE
  • Skargi i wnioski wnoszone na piśmie i składane bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Lipnie ul. Piłsudskiego 15/17 87-600 Lipno przyjmuje pracownik Sekretariatu Prezesa pokój Nr 211,
  • Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmuje pracownik Sekretariatu Prezesa, pokój Nr211, 
  • Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać: srlipno@lipno.sr.gov.pl
Informacje

Wytworzył: Iwona Grudzień
Opublikował: Krzysztof Kozłowski

Czas wytworzenia: 28 czerwca 2012
Czas opublikowania: 28 czerwca 2012
Czas modyfikacji: 10 lutego 2016

Liczba odwiedzin: 2163

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19