Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 13 Grudzień 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Wydziały \ Wydział II Karny

Wydział II Karny

  Siedziba:

Sąd Rejonowy w Lipnie

87-600 Lipno

ul. Piłsudskiego 15/17

 

przewodniczący Wydziału: SSR Przemysław Kępiński

kierownik sekretariatu: Wioletta Paśniewska

pokoje nr 202, 203, 204 (II piętro)

tel. +48 54 287 22 05, +48 54 287 22 06, +48 54 287 22 07 w. 303, 321, 322, 344

email: karny@lipno.sr.gov.pl


Obsługa interesantów:

Poniedziałek 8:00 - 18:00

Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00 


II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Lipno oraz gmin Bobrowniki, Chrostkowo, Czernikowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo i Wielgie


Wydział II Karny rozpoznaje sprawy:

 1) oskarżonych rozpoznawane w trybie zwyczajnym i uproszczonym z wyłączeniem spraw,  które rozpoznaje Są Okręgowy: tj.  spraw: o zbrodnie, o występki określone w rozdziałach XVI i XVII kodeksu karnego, art. 140 – 142 kk, art. 148  par. 4 kk, art. 149 kk, art. 150 par. 1 kk, art. 151 – 154 kk, art. 156 par. 3 kk, art. 158 par. 3 kk, art. 163 par. 3 i 4 kk, art. 165 par. 1, 3 i 4 kk, art. 166 par. 1 kk, art. 173  par. 3 i 4 kk,
art. 185 par. 2 kk, art. 210 par. 2 kk, art. 252 i 253 par. 2 kk  oraz z wyłączeniem spraw z art. 43 i art. 44 prawa prasowego,

 2) nadto rozpoznawane są sprawy z oskarżenia prywatnego o czyny z art. 212 kk.

 3) sprawy o wykroczenie:

Wykroczenia dzieli sie na wykroczenia przeciwko:   

 • porządkowi i spokojowi publicznemu np. zakłócanie spokoju, spoczynku nocnego, żebractwo w miejscu publicznym, i inne
 • instytucjom państwowym, samorządowym, społecznym np. podanie fałszywych danych osobowych i inne
 • bezpieczeństwu osób i mienia np. wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu i in.
 • bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji np. spowodowanie kolizji drogowych, prowadzenie pojazdu mechanicznego lub roweru w stanie po spożyciu alkoholu, ucieczka przed kontrola drogowa
 • osobie np. nakłanianie do żebractwa, zaniedbanie obowiązków rodzicielskich
 • zdrowiu np. zatrudnienie osoby chorej do pracy przy środkach  spożywczych i in.
 • mieniu np. kradzież lub przywłaszczenie przedmiotu (wartość do 250zł), kradzież drewna z lasu
 • obyczajności publicznej np. nieobyczajne wybryki
 • urządzeniom użytku publicznego np. zaśmiecanie miejsc publicznych
 • obowiązkowi ewidencji np. niedopełnienie obowiązku meldunkowego, obowiązku zgłoszenia urodzenia, zgonu
 • wykroczenia dotyczące  Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i in.
 • wykroczenia dot. Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
 • wykroczenia dot. Ustawy o systemie  ubezpieczeń społecznych
 • wykroczenia z zakresu Kodeksu Pracy
 • rozpoznawana są wnioski o uchylenie prawomocnego mandatu karnego nakładanego za wykroczenia pospolite

4) W ramach czynności wykonywanych w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje w szczególności:   

 • zażalenia na zatrzymania
 • stosuje tymczasowe aresztowanie na wniosek prokuratora
 • rozpoznaje zażalenia na  odmowę wszczęcia śledztwa lub zażalenia na umorzenie śledztwa w  sprawach należących do właściwości Sądu Rejonowego
 • orzeka w przedmiocie umorzenia postępowania  i orzeczenia jednocześnie środka zabezpieczającego
 • rozpoznaje zażalenia na stosowane przez prokuratora środki zapobiegawcze  z wyłączeniem tymczasowego aresztowania, na postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym, na zarządzenie prokuratora o zatrzymaniu i doprowadzeniu świadka oraz na zarządzenie  prezesa sądu o zwrocie aktu oskarżenia oskarżycielowi w celu usunięcia braków,
 • orzeka  w przedmiocie utajnienia danych osobowych świadka
 • orzeka w przedmiocie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych
 • stosuje na wniosek prokuratora aresztowania jako karę porządkową oraz przedłuża stosowanie

5) z postępowania wykonawczego: 

a)  w przedmiocie: 

 • odroczenia wykonania kary pozbawienia i ograniczenia wolności
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • zatarcia skazania
 • rozłożenia grzywny i kosztów sądowych na raty
 • odroczenia terminu uiszczenia należności sądowych
 • umorzenia kary grzywny i kosztów sądowych
 • zamiany kary grzywny na prace społecznie-użyteczne
 • zamiany kary ograniczenia wolności na kare grzywny
 • zwolnienia z zabezpieczenia majątkowego
 • zwolnienia z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

b)  kuratorów w przedmiocie:  

 • zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • zamiany kary ograniczenia wolności na kare zastępczą
 • zwolnienia z dozoru
 • nałożenia obowiązków
 • podjęcia postępowania karnego warunkowo umorzonego

c)  z urzędu:  

 • poddanie pod dozór i zwolnienie z dozoru
 • zarządzenie wykonania kary
 • zamianę kary grzywny i ograniczenia wolności na kare zastępczą
 • zawieszenie i podjęcie postępowania wykonawczego
 • umorzenie grzywny i kosztów sądowych

 

Informacje

Wytworzył: Iwona Grudzień
Opublikował: Krzysztof Kozłowski

Czas wytworzenia: 10 czerwca 2009
Czas opublikowania: 10 czerwca 2009
Czas modyfikacji: 26 września 2018

Liczba odwiedzin: 15322

Pozostałe strony tego działu
Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19