Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 12 Grudzień 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Informacje Publiczne \ Darmowa pomoc prawna

Sąd Rejonowy w Lipnie informuje, iż na terenie powiatu lipnowskiego udzielana jest darmowa pomoc prawna zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.) w następujących lokalizacjach:

 • w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. 11 Listopada 9, 87-600 LIPNO Pkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00
 • w siedzibie Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego, ul. Wymyślińska 2, 87-630 SKĘPE Pkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 15.30 do godz. 19.30
 • w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, 87-603 WILEGIE Pkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00
 • Zgodnie ze szczegółowymi danymi zawartymi na stronie internetowej starostwa http://www.lipnowski.powiat.pl/nieodplatna-pomoc-prawna darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

   Pomoc prawna będzie polegała na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

   Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

  Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o nieodpłatną pomoc prawną:

  Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

  - oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia

  Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny

  - pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

  Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

  ważna Karta Dużej Rodziny

  Weterani lub weterani poszkodowani

  ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

  Osoby, które nie ukończyły 26 lat

  dokumenty stwierdzające tożsamość

  Osoby, które ukończyły 65 lat

  dokumenty stwierdzające tożsamość

  Osoby, które w wyniku wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

  oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie

  Osoby, o których mowa w punktach od 1-6, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

  pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów

  Kobiety, które są w ciąży

  wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

   

  Dodatkowe informacje w sprawie darmowej pomocy prawnej znajdują się na stronie

  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

   

  Informacje

  Wytworzył: Renata Grządzielewska
  Opublikował: Krzysztof Kozłowski

  Czas wytworzenia: 22 maja 2017
  Czas opublikowania: 22 maja 2017
  Godzina umieszczenia: 10:02:57
  Czas modyfikacji: 22 maja 2017

  Liczba odwiedzin: 621

  Pozostałe strony tego działu
  Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
  Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
  tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19