Sąd Rejonowy w Lipnie
Dzisiejsza data: 13 Grudzień 2018.
Biuletyn Informacji Publiczneje-Wokanda
drukuj
Zamówienia publiczne
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sąd Rejonowego w Lipnie

 Lipno: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Lipnie.

Numer ogłoszenia: 252907 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Piłsudskiego 15/17, 87-6 0 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2872205, faks 054 2873319.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.sr.gov.pl
 • Adres strony internetowej, pod który dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: /b> www.lipno.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Lipnie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Lipnie (CPV: 30200000-1; 30214000-2 30213000-5; 30213100-6; 30232110-8; 30231300-0; 32420000-3; 30216110-0; 30236000-2; 30237200-1, 30237410-6): 1) Zestaw komputerowy - Stacja robocza z monitorem - 30 szt., 2)Komputer przenośny - 4 szt., 3) Zasilacz awaryjny UPS - 2 szt., 4) Drukarka monochromatyczna - 8 szt., 5) Wymienna kaseta z dyskiem twardym dla RD1000 - 320 GB SATA (320 GB natywna/640 GB po kompresji) - 10 szt., 6) Skaner z podajnikiem - 3 szt., 7) Akcesoria komputerowe (wg. pkt. VII Załącznika nr 1)UWAGA: Środki finansowe przeznaczone na wyżej wskazany sprzęt pochodzą ze środków bieżących i w związku z tym ich cena jednostkowa brutto musi być niższa niż 3.500,00 zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. W przypadku odwołania się przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku towarowego, patentu, źródła pochodzenia, przyjmuje się, że Zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność w tym zakresie Wykonawcy mogą oferować usługi i dostawy o równoważnych parametrach (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy PZP). W przypadku złożenia oferty o parametrach równoważnych, czyli oferty na materiały producentów nie będących producentami sprzętu w jakich materiały te będą eksploatowane, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z rozwiązaniami przyjętymi w opisie przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 7 do SIWZ). Wykonawca musi dołączyć dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań. Urządzenia powinny być nowe, z potwierdzonego, legalnego źródła pochodzenia, gotowe do pracy.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.0 -1, 30.21.40.00-2, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.13.00-0, 32.42.00.00-3, 30.21.61.10-0, 30.23.60.00-2, 30.23.72.00-1, 30.23.74.10-6.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończeni : 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium w tym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ 

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   

 • Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: wykonawca wykaże się, że w ciągu ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę, odpowiadającą swoim zakresem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   

 • Spełnienie warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ 

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   

 • Spełnienie warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

   

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochroni konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
   • III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    Do oferty należy dołączyć dla wszystkich urządzeń deklarację zgodności z normą CE- zgodnie z dyrektywami UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa (89/336/EEC z późn. Zm. - dyrektywą kompatybilności, 73/23/EWG z późn. zm. - dyrektywą nieskonapięciową dla wyrobów elektrycznych) - powyższe certyfikaty nie są wymagane w języku polskim, certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu, certyfikat ISO14001 dla producenta sprzętu - powyższe certyfikaty nie są wymagany w języku polskim.

    SEKCJA IV: PROCEDURA

     

    IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

     

    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

     

    IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

    IV.3) ZMIANA UMOWY

     

    przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku o treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

    Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w następującym przypadku: W związku z dynamiką rozwoju rynku informatycznego dopuszcza się zmianę przedmiotu dostawy w stosunku o zakresu rzeczowego oferty. Zmiana taka jest dopuszczalna wyłącznie przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek:a)Sprzęt wyspecyfikowany w ofercie Wykonawcy w chwili realizacji dostawy nie jest już dostępny w magazynach producenta sprzętu - wymagane jest oświadczenie oficjalne o dystrybutora producenta, b) Sprzęt zaoferowany w ramach zamiany musi spełniać wymogi wskazane przez Zamawiającego w SIWZ lub musi być sprzętem lepszym, przy uwzględnieniu potrzeb Zamawiającego, niż opisany przez Zamawiającego w SIWZ, c) Cena sprzętu zaoferowanego w ramach zamiany nie może być wyższa od ceny zawartej w ofercie Wykonawcy.

    IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipno.sr.gov.pl

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Sąd Rejonowy w Lipnie, ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno. 

    IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu lub ofert:03.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Lipnie, ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno, pokój nr 211.

    IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

    IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

     Zatwierdził:

    Z upoważnienia Dyrektora

    Sądu Okręgowego we Włocławku

     mgr Grażyna Niedbalska

     

   

   
  Pliki do pobrania
  Informacje

  Wytworzył: Grażyna Niedbalska
  Opublikował: Krzysztof Kozłowski

  Czas wytworzenia: 26 listopada 2013
  Czas opublikowania: 26 listopada 2013
  Czas modyfikacji: 26 listopada 2013

  Liczba odwiedzin: 1833

  Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
  Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
  tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19