Sąd Rejonowy w Lipnie
drukuj
Zamówienia publiczne
Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Lipnie

Lipno, dnia 17.10.2016 r.

     Sąd Rejonowy

          w Lipnie

 ul. Piłsudskiego 15/17

        87-600 Lipno

       D.235-3/2016

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 o publicznym przetargu nieograniczonym

 

na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Sądu Rejonowego w Lipnie

 

 

                   Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz. 761) Dyrektor Sądu Rejonowego w Lipnie ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w postaci dwóch kotłów marki Viessmann.

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

 Sąd Rejonowy w Lipnie, ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno.

 

 1. Miejsce przeprowadzenia przetargu:

- Ofertę na zakup zbędnych i zużytych składników należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Lipnie w pok. nr 211, II piętro w terminie do dnia 24.10.2016 r. o godz. 14.00. w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na zakup zbędnych i zużytych składników majątku Sądu Rejonowego w Lipnie”.

 

o ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Sądu Rejonowego, a      nie data jej nadania.

- oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu,

- oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu,

 

- otwarcie ofert (część jawna)  nastąpi w dniu 24.10.2016 r. o godz. 14.15. w budynku Sądu Rejonowego w Lipnie,  przy ul. Piłsudskiego 15/17, 87-600 Lipno, pokój nr 211, II piętro.   

- ocena Ofert ( część niejawna) przetargu odbędzie się w tym samym miejscu bezpośrednio po części jawnej przetargu.  

 

 1. Składniki majątku można oglądać w siedzibie Sądu od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00. W siedzibie Sądu można zapoznać się także z opinią biegłego dotyczącą stanu technicznego wskazanych składników.

 

 1. Przedmiotem przetargu są dwa niżej wskazane kotły:

 

 

L.P.

Nazwa przedmiotu

Numer inwentarzowy

Numer fabryczny

Data zakupu/ przekazania

1

2

3

4

5

1.

Kocioł wodny firmy Viessmann typ Vitoplex

Rok budowy 2003, moc nominalna 105kW

1300003

TS3-000002

7324728300440

23.06.2003r.

2.

Palnik Nr 1 na olej opałowy

 

7143275300234100

23.06.2003r.

3.

Kocioł wodny firmy Viessmann typ Vitoplex

Rok budowy 2002, moc nominalna 80kW

1300002

TS3-000001

7324727200409

23.06.2003r.

4.

Palnik Nr 2 na olej opałowy

 

7143274200485100

23.06.2003r.

 

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 

- Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu w kasie sądu w terminie do dnia 07.10.2016 r. do godz. 14.00.

Wadium wynosi:

 1. Co do składnika z pkt 1 – 65,00 zł,
 2. Co do składnika z pkt 2 – 25,00 zł,
 3. Co do składnika z pkt 3 – 65,00 zł,
 4. Co do składnika z pkt 4 – 25,00 zł,

Cena wywoławcza wynosi:

 1. Co do składnika z pkt 1 – 1 096,00 zł,
 2. Co do składnika z pkt 2 – 401,00 zł,
 3. Co do składnika z pkt 3 – 1 225,00 zł,
 4. Co do składnika z pkt 4 – 431,00 zł,
 5.  

- Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazany numer konta bankowego, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

- formularz oferty sporządzony zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

- oferta wraz z załącznikami muszą być podpisane przez oferenta lub osoby      upoważnione do jego reprezentowania.   

 

 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

 

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1cytowanego wyżej Rozporządzenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

     

W przypadku dwóch lub większej liczby ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofercie. Minimalne postąpienie w przypadku ewentualnej aukcji wyniesie 50 zł PLN. Zaoferowana cena przestanie wiązać licytanta gdy inny licytant zaoferuje cenę wyższą. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną  powiadomieni pisemnie, w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie.

 

 

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży i wydania przedmiotu sprzedaży:

- Umowa sprzedaży jest zawierana w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania przetargowego,

 • nabywca, który wygrał przetarg, jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, pomniejszoną o wpłacone wadium w terminie 7 dni od podpisania umowy,
 • wydanie przedmiotu przetargu nabywcy nastąpi protokołem przekazania – przyjęcia niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia określonej w pkt. powyżej w kasie sądu,

Dokumentacja dotycząca sprzedaży znajduje się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 15/17 w Oddziale Administracyjnym pok. 211.

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Oddziału Administracyjnego Iwona Grudzień tel. 054 287 22 05 wew. 329.

 

 
Pliki do pobrania
Nazwa Data dodania
Ogłoszenie2016-10-17
Formularz ofertowy2016-10-17
Umowa sprzedaży2016-10-17


Informacje

Wytworzył: Iwona Grudzień
Opublikował: Krzysztof Kozłowski

Czas wytworzenia: 17 października 2016
Czas opublikowania: 17 października 2016
Czas modyfikacji: 17 października 2016

Liczba odwiedzin: 904

Polityka prywatności | Rejestr zmian | Mapa strony | Webmaster
Sąd Rejonowy w Lipnie, 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17
tel. +48 54 287 22 05 / +48 54 287 22 06, FAX +48 54 287 33 19